Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
교사 마당  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
   
본문내용
재미있는 전례 이야기(23):미사예물
                         재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (23) 미사례물              (미사...

 [2013/10/07 23:22]
재미있는 전례 이야기(22):삼우제와 사십구재
                                             ...

 [2013/09/29 22:48]
재미있는 전례 이야기(21):조당과 혼인 장애
                               재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (21)        &nbs...

 [2013/09/24 20:57]
재미있는 전례 이야기(20):성무일도와 시간 전례
                      재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (20)                 &n...

 [2013/09/12 23:10]
재미있는 전례 이야기(19):천주교와 가톨릭 교회
                                    재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (19)   &...

 [2013/09/02 20:25]
재미있는 전례 이야기(18):감실의 의미와 역사
                                             &n...

 [2013/08/31 22:15]
재미있는 전례 이야기(17):피정
                                            &nbs...

 [2013/08/25 22:09]
재미있는 전례 이야기(16):전례주년에 따른 전례색
                                     김 종기 세례자요한 신부님     &nb...

 [2013/08/22 22:43]
재미있는 전례이야기(15):대림절과 성탄 찰고
                                            &...

 [2013/08/21 15:21]
재미있는 전례 이야기(14):주일과 일요일
                                        재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (14)...

 [2013/08/19 20:50]
재미있는 전례 이야기(13):복사
                              재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (13)         &nbs...

 [2013/08/16 21:31]
재미있는 전례 이야기(12):식사 전.후 기도와 주님의 기도
                              재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (12)            &n...

 [2013/08/12 22:09]
재미있는 전례 이야기(11):성인 호칭기도
                                       재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (11) ...

 [2013/08/09 21:56]
재미있는 전례 이야기(10): 연도와 위령기도
                             재미있는 전례 이야기 ‘전례 짬짜’ (10)         &nb...

 [2013/08/06 22:34]
재미있는 전례 이야기(9):첨례와 전례 주년
                                             ...

 [2013/08/05 22:22]
재미있는 전례 이야기(8):본당,성당,경당,공소
                                              &...

 [2013/08/04 21:17]
12
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.